Artykuły

Artykuły:

Recenzje:

  • O metodach filozoficznych w szkole lwowsko-warszawskiej, Rec. z: Anna Brożek, Marcin Będkowski, Alicja Chybińska, Stephan Ivanyk, Dominik Traczykowski, Antyirracjonalizm. Metody filozoficzne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Sempler, Warszawa 2020. Recenzja ukazała się w: Przegląd Filozoficzny nr 1/2021.
  • Neopragmatyzm – geneza, historia, definicja, Rec. z: Tadeusz Szubka, Neopragmatyzm, Wydawnictwo Naukowe  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012. Recenzja ukazała się w: Analiza i Egzystencja nr 23 (2013), s. 211-218.

Artykuł w monografii pokonferencyjnej:

  • O dwóch próbach wyjaśnienia przyczynowości mentalnej. Analiza porównawcza poglądów Johna Searle’a i Jaegwona Kima, [w:] Umysł i poznanie, red. Jakubiak M., Kaszubowska M., wyd. volumina.pl, Szczecin 2015, s. 83-100.